درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام بیکاری زیر در تشخیص افتراقی بیماری ترایکومایکوزیس آگزیلاریس مطرح است؟


1 ) پیدرای سفید

2 ) سبوروئیک درماتیتیس

3 ) اریتراسما

4 ) تینه آ ورسی کالر