درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از ویروسهای زیر آنتی بادی هتروفیل ایجاد میکند؟


1 ) EBV

2 ) CMV

3 ) POX

4 ) HSV