درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


شاخص های آنتی ژنیکی :

1 ) با افزایش وزن مولکولی آنتی ژن افزایش می یابد.
2 ) با افزایش وزن مولکولی آنتی ژن کاهش می یابد.
3 ) با افزایش وزن مولکولی آنتی ژن ارتباط معکوس دارد.
4 ) با افزایش وزن مولکولی آنتی ژن ارتباط ندارد.