درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


اپی توپ بخشی از مولکول 00000

1 ) آنتی ژن است که به آنتی بادی متصل می شود
2 ) آنتی بادی است که به سلولهای بدن متصل می شود
3 ) آنتی بادی است که به آنتی ژن اتصال می یابد
4 ) TCR است که به آنتی ژن اتصال می یابد