درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در حال حاضر جهت کنترل مالاریا تمام گزینه های زیر مورد استفاده قرار میگرند، باستثناء:


1 ) واکسیناسیون

2 ) مبارزه مکانیکی

3 ) مبارزه شیمیایی

4 ) بیماریابی و درمان دسته جمعی