درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تمام گزینه های زیر در پاتوژنز پسودوموناس آئروژینوزا اهمیت دارند،بجز:


1 ) فسفولیپازC

2 ) فسفاتاز

3 ) رامنولیپید

4 ) الاستاز