درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


بخشی از مولکول آنتی ژن که توسط TCR شناسایی می شود چه نام دارد؟

1 ) اپی توپ
2 ) CD
3 ) CDR
4 ) MHC