درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از تیپ های توکسین کلستریدیوم بوتولینوم عامل بیماری در پرندگان می باشد؟


1 ) C

2 ) A

3 ) B

4 ) D