درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


موارد زیرجزء پنی سیلین های مقاوم به پنی سیلیناز محسوب میشوند، بجز:


1 ) متی سیلین

2 ) آمپی سیلین

3 ) نافیسیلین

4 ) اکساسیلین