درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


آنتی بیوتیک های گروه بتالاکتام باعث مهار آنزیم های زیر می گردد، بجز:


1 ) ترانس گلیکوزیلاز

2 ) استیل ترانسفراز
3 ) کربوکسی پپتیداز

4 ) ترانس پپتیداز