درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک ازواحدهای ساختمانی استافیلوکوس اورئوس موجب اتصال باکتری به فیبرونکتین سلول میزبان و تثبیت غلظت کاتیونی در غشاء سلول میشود؟


1 ) غشاء سیتوپلاسمی

2 ) پپتیدوگلیکان

3 ) پروتئین A

4 ) تئیکوئیک اسید