درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از تستهای آزمایشگاهی زیر در افتراق جنس استافیلوکوک از جنس میکروکوک ارزشمند است؟


1 ) تولید لیپاز

2 ) تولید فسفاتاز

3 ) حساسیت به لیزوستافین

4 ) آزمایش کاتالاز