درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


فقر کدام یک از منابع زیر موجب جایگزینی اسیدتئی کورونیک به جای اسیدتئی کوئیک در دیواره باکتری های گرم مثبت میشود؟


1 ) کربنات

2 ) فسفات

3 ) سولفات

4 ) استات