درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در فرایند تولید ATP توسط میکروارگانیزم ها در جریان تخمیر گلوکز کدامگزینه شاخص است؟


1 ) احیاء اکسیژن

2 ) فسفریله شدن در سطح سوبسترا

3 ) زنجیره انتقال الکترون

4 ) نیترات زدایی