درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


اضافه کردن کدام یک از موارد زیربه محیط کشت به طور معمول موجب تسهیل رشد باکتری های بی هوازی میگردد؟


1 ) سولفیت پتاسیم

2 ) تیوسولفیت آمونیوم

3 ) سولفات باریوم

4 ) تیوگلیکولات سدیم