درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام جمله زیر در مورد واژه نوکلوئید در باکتری ها صحیح است؟


1 ) همان کروموزوم است که به صورت حلقوی در محور طولی باکتری قرار دارد.

2 ) به محل استقرار ژنوم باکتری که شبیه هسته است اطلاق می گردد.
3 ) به هسته باکتری که فاقد غشاء می باشد اطلاق می گردد.

4 ) همان کروموزوم است که به صورت خطی در محور طولی باکتری قرار دارد.