درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


همه موارد زیر در خصوص وظایف غشاء خارجی باکتری های گرم منفی صحیحی هستند،بجز:


1 ) دارای جایگا ه هایی برای اتصال به سلول میزبان

2 ) محافظت باکتری در برابر نمکهای صفراوی

3 ) جلوگیری از ورود مواد هیدروفوب

4 ) جایگاه سنتز و ترشح آنزیم های هیدرولیز کننده