درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام ادجوانت کاربرد بیشتری در واکسن های انسانی دارد؟

1 ) ادجوانت کامل فرونت
2 ) ادجوانت ناکامل فرونت
3 ) هیدروکسید آلومینیوم
4 ) هیدروکسید کلسیم