درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ژنوم کدام باکتری زیر شامل بیش از یک کروموزوم است؟


1 ) انتروکوکوس فکالیس

2 ) بروسلا ملی تنسیس

3 ) کلبسیلا پنومونیه

4 ) لیستریا مونوسیتوژنز