درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


سنجش حساسیت دارویی با روش (MODS) برای کدام یک از باکتری های زیر کاربرد دارد؟


1 ) سودوموناس آئروژینوزا

2 ) مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
3 ) انتروکوکوس فکالیس

4 ) هلیکوباکتر پیلوری