درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه باکتریهای زیر در داخل سلولی اجباری هستند،بجز:


1 ) ریکتسیا پرووازکی

2 ) بارتونلاکوئین تانا
3 ) کلامیدیا تراکوماتیس

4 ) کوکسیلا بورنتی