درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از کمپیلوباکتری های زیر قادر به رشد در دمای 42 درجه سانتی گراد است؟


1 ) کمپیلوباکتری لاری

2 ) کمپیلوباکتر فتوس

3 ) کمپیلوباکتر ژژونی
4 ) کمپیلوباکتر آپسالینسیس