درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


پدیده پلیمیزاسیون اکتین در پاتوژنز تمام باکتری های زیر رخ میدهد، بجز:


1 ) لیستریا مونوسیتوژنز

2 ) شیگلا فلکسنری

3 ) کلامیدیا تراکوماتیس

4 ) ریتسیا پرووازکی