درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام قسمت انتروتوکسین وبا از نظر بیولوژیک باعث فعال شدن cAMP میگردد؟


1 ) A1

2 ) B

3 ) A2

4 ) CTXB