درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه موارد زیر در محیط کشت بورده ژانگو مورد استفاده قرار میگیرند، بجز:


1 ) پپتون

2 ) پنی سیلین

3 ) گلیسرول

4 ) پوره سیب زمینی