درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


سندروم اورمی همولیتیک HUS ناشی از EHEC با علایم بالینی ذیل ظاهر میشود، بجز:


1 ) نارسایی کلیه

2 ) ترومبوسیتوپنی

3 ) نارسایی احتقانی قلب

4 ) انمی همولیتیک