درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از پروتئین های باکتریایی زیر قادر است در PH پایین درون فاگوسیت ها فعال باقی بماند؟


1 ) استرپتولیزینO

2 ) پنمولیزینO

3 ) پرفرینگولیزینO

4 ) لیستریولیزینO