درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


بخشی از مولکلول آنتی ژن که به گیرنده های آنتی ژنی متصل می شود چه نام دارد؟

1 ) پاراتوپ
2 ) اپی توپ
3 ) هاپتن
4 ) کریر