درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


از ضایعه پوستی بیمار مبتلا به زرد زخم در محیط کشت بلادآگار کلنی های بتاهمولیتیک دیده شده است.در بررسی رنگ آمیزی گرم، کوکسی گرم مثبت مشاهده شده و پاسخ باکتری جداشده به تست کاتالاز، منفی است. تشخیص آزمایشگاهی کدام یک از باکتری های زیر محتمل است؟

1 )

-         Streptococcus pneumonia


2 )

-         Staphylococcus aureus


3 )

     Staphylococcus epidermidis


4 )

-         Strephlococcus pyogenes