درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مقاومت Teicoplanin در انتروکوک به دلیل حضور کدام یک از ژنهای زیر است؟

1 ) bla B

2 ) aac
3 ) mec A

4 ) van A