درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از گزینه های ذیل در مورد توکسین اریتروژن صحیح است؟1 )

عامل پیدایش بثورات جلدی در مننژیت پنوموکوکی است


2 )

سبب ایجاد راش های جلدی در مخملک میشود.


3 )

موجب پیدایش ادم در اریتمانودوزوم میگردد


4 )

باعث ایجاد گلومرولونفریت استرپتو کوکی میشود