درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام ترکیبات از بیشترین ایمنی زایی برخوردارند؟

1 ) اسیدهای  نوکلئیک
2 ) پروتئین ها
3 ) لیپید ها
4 ) لیپو پلی ساکارید ها