درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ترکیبات زیر خصوصیت ایمنی زایی بیشتری دارد؟

1 ) نوکلئوزید ها
2 ) لیپو پلی ساکارید ها
3 ) کربوهیدرات ها
4 ) پلی پپتید ها