درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


توده پلاکتی فیبرینی که در عروق تشکیل می شود چه نام دارد؟

1 ) ترومبوس Thrombus
2 ) آمبولی Embolism
3 )

پلاک پلاکتی Platelet Plug


4 ) لخته Clot