درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


مولکول CD1 چه نقشی در ایمنی سلولی CMI ایفا می کند؟

1 ) در انتقال پیام به داخل لنفوسیتهای T نقش دارد
2 ) در عرضه آنتی ژنهای فسفولیپیدی به مولکول TCR1 نقش دارد
3 ) با اتصال به لیگاند خود در سلول هدف ، پیام Apoptosis را القا می کند
4 ) موجب القاء تولید INF-y در سلولهای +CD8 می شود