درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


آزمایش سیلان برای تشخیص چه عارضه ای است ؟

1 ) فعالیت آنتی ترومبین III
2 ) کمبود فاکتورVIII
3 ) اختلال عملی پلاکت ها
4 ) کمبود فیبرینوژن