درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر جزء ترکیبات باکتریایی محسوب نمی شود؟

1 ) پلاسمین
2 ) توبرکولین
3 ) PPD
4 ) فلاژلین