درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از موارد زیل خاصیت ضد فاگوسیتی کپسول را توجیه می کند ؟

1 ) نیاز فاگوسیتها به مواد کپسولی
2 ) تمایل فیزیکی فاگوسیت ها به مواد کپسولی
3 ) نشانه آنتی ژنیک آن با آنتی ژنهای خودی
4 ) ماهیت لیپیدی کپسول