درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از انگل های زیر بیشترین تغییرات آنتی ژنیک را دارند ؟

1 )

تریپانوزوم


2 ) آسکاریس
3 ) آنتامبا
4 ) توکسوپلاسما