درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انگل ها کدامیک از پاسخ های زیر را برای فرار به کار می برند ؟

1 ) تولید کیست ( Cyst )
2 )

تولید سیتوکین های IFN


3 ) فعال سازی مسیر RNI
4 ) ورود به داخل سلول وتولید کیست