درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


پاسخ غالب علیه تریپانوزوم آفریقایی :

1 ) آنتی بادی است .
2 ) T-Cell ها هستند .
3 ) ماکروفاژها هستند .
4 )  NK - Cell ها هستند .