درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در موش های حساس به لیشمانیا پاسخ غالب آنها ...............

1 ) تولید IFN - a
2 ) تولید IL -4  است .
3 ) تولید TGF - B
4 ) تولید اجزاء کمپلمان است