درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


دانه های ذخیره ای متاکروماتیک موجود در سیتوپلاسم باکتری ها حاوی کدام یک از مواد زیر است؟

1 ) گلیکوژن
2 ) فسفات
3 ) چربی
4 ) لیپو پروتئین