درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


درجه سدیمانتاسیون ریبوزوم باکتری ها بر حسب واحد سوئد برگ کدام عدد است؟

1 ) 30 S
2 ) 50 S
3 ) 70 S
4 ) 80 S