درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


برروی پلاکتها کدامیک از آنتی ژنهای سیستم گروههای خونی وجود ندارد؟


1 ) آنتی ژن H

2 ) آنتی ژن B

3 ) آنتی زن D
4 ) آنتی ژن A