درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


انتی ژن -G  از سیستم Rh با کدامیک از ساختارهای زیر واکنش نمیدهد؟


1 ) آنتی ژن E+D

2 ) آنتی ژن c+D

3 ) آنتی ژن c+D

4 ) آنتی ژن c+e