درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


برای سیستم گروه خونی Rh برروی کروموزم چند ژن وجود دارد؟


1 ) دو ژن

2 ) 8 مجموعه ژنی

3 ) 8 ژن منفرد

4 ) 5 ژن (e,E,C,c,D)