درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


نقص و فقدان کامل کدام یک از گروههای خونی زیر ممکن است باعث ایجاد آنمی همولیتیک گردد؟


1 ) سیستم kell

2 ) افراد kell منفی
3 ) سیستم ABH

4 ) افراد Rh منفی