درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام کلاس از ایمونوگلوبولیتها به ترتیب از راه شیر وجفت منتقل می شوند ؟

1 ) IgM ، IgA
2 ) IgG ، IgA
3 ) IgG ، IgG
4 ) IgA ، IgE