درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر در اسپور باکتری ها وجود دارد ولی در باکتری های بدون اسپور نیست؟

1 ) اسید دی آمینو پیمیلیک
2 ) اسید نورامینیک
3 ) اسید مورامیک
4 ) اسید دی پیکولینیک